7.085 kez görüntülendi.

Fıkıh Literatürü

USUL FUKAHA METODU el-Kerhî (340) el-Kerhî (340)  Kerh / Irak Hanefî mezhebinin sistemleştirilmesinde önemli katkıları bulunan, Irak Hanefîliği çizgisinin önde gelen temsilcisi, usulcü, fakih. er-Risâle / el-Usûl Ebû Hanîfe, Ebû Yûsuf ve Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî gibi ilk Hanefî imamlarının görüşlerinin dayandığı genel ilke ve kuralları tesbite yönelik hacmi küçük, kıymeti büyük bir risâledir. Cessas […]