Müif Kitaplık

 • Kızıldeniz: Çöl, Gemi ve Tacir | Dr.Öğr.Üyesi Nihal Şahin Utku

  Kızıldeniz: Çöl, Gemi ve Tacir | Dr.Öğr.Üyesi Nihal Şahin Utku

  “İçinde de, dışında da hayır olmayan karanlık bir deniz” olarak tanımlamış onu Ortaçağın büyük coğrafyacısı İdrisi. Kuzeyinde amansız girdapları, güneyinde matem tutulan Babü’l-Mendep Boğazı ile suyun adeta rahmet özelliğini yitirdiği, ters akıntıları, yüzeyin hemen altına gizlenmiş keskin kayalıkları, yağmur yerine kum taşıyan fırtınaları, gemilere kucak açmayan sahilleri ile çok sayıda kurban almış tuzaklarla dolu bir […]Devamını oku »
 • İsnadın Satır Araları | Arş. Gör. Dr. Muhammed Enes Topgül

  İsnadın Satır Araları | Arş. Gör. Dr. Muhammed Enes Topgül

  İsnâdın, hadis tarihinin karanlık noktalarını aydınlatmada ne gibi fonksiyonlar icra edebileceğini göstermeyi hedefleyen İsnâdın Satır Araları, isnâd içerisine muhtemelen semâ ya da müzakere halkasında veya metnin istinsâhı aşamasında eklenen bilgileri, inceleme konusu yapmaktadır. İsnâd içi bilgi olarak tanımlanabilecek bu bilgi türleri genellikle râvinin tam adı, bölgesi, mesleği, etnik kökeni, künyesi, karakteri, fizyonomisi, hoca-talebe ve akrabalık […]Devamını oku »
 • İslam’da Metafizik Düşünce: Kindî ve Fârâbî | Prof. Dr. Ömer Türker

  İslam’da Metafizik Düşünce: Kindî ve Fârâbî | Prof. Dr. Ömer Türker

  İslam’da Metafizik Düşünce, İslam’da metafizik geleneğinin iki kurucu düşünürü olan Kindî ve Fârâbî’nin metafizik öğretilerini incelemekte, İslam düşünce geleneğinde birlik ve varlık kavramlarının keşfinin izini sürmektedir. Her iki filozofun da ortak vasfı, İslam geleneğinin kadîm dünyanın bilimsel aklıyla irtibatını tesis etmeleri ve kadîm bilimsel akla, İslam’ın oluşturduğu medenî havzada ortaya çıkan yeni sorunlarla hayat vermeleridir. […]Devamını oku »
 • Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf | Dr. Öğr. Üyesi Ercan Alkan (ed.)

  Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf | Dr. Öğr. Üyesi Ercan Alkan (ed.)

  İslâmî ilimler tarihinin Osmanlı evresi teorik ve pratik yönleriyle tasavvufa özgü temel karakteristikleri çok yönlü olarak yansıtan bir tarihsel aralığa denk düşmektedir. Osmanlı sûfîleri bir yandan yazdıkları eserlerle nazarî mirasın kavramsal dağarcığını canlı tutmuşlar, diğer yandan kurumsal kimliklerini tekkelerde bulan bir eğitim alanı oluşturarak tasavvufun insan hakkındaki perspektifine fiilen örneklik etmişlerdir. Bugünden bakıldığında gerek kavramsal […]Devamını oku »
 • “Fıkıh Nedir” Sorusuna Klasiğin Verdiği Cevap: Fıkıh İlmine Giriş: Metinler Seçkisi

  “Fıkıh Nedir” Sorusuna Klasiğin Verdiği Cevap: Fıkıh İlmine Giriş: Metinler Seçkisi

  Fakültemizin İslam Hukuku kürsüsü öğretim üyelerinden Nail Okuyucu Hocamızın “Fıkıh İlmine Giriş” başlığını taşıyan kitabı, geçtiğimiz aylarda KETEBE yayınlarından neşredildi. Fıkıh İlmine Giriş: Metinler Seçkisi başlığını taşıyan bu eser, fıkhı bir ilim olarak tanıtmayı hedefleyen bir giriş kitabı. Bu ilmi kuran, sürdüren ve üzerinde tefekkürde bulunan âlimlerin bu amaca hizmet eden ifade ve yazılarını derleyen […]Devamını oku »
 • Mezhepler Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru | Doç. Dr. Mehmet Ümit (ed.)

  Mezhepler Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru | Doç. Dr. Mehmet Ümit (ed.)

  Doç. Dr. Mehmet Ümit’in editörlüğünde hazırlanan ve Prof. Dr. Osman Aydınlı’nın katkıda bulunduğu bu kitapta; * Aynı dine inandıkları halde Müslümanlar arasında neden farklı mezhepler var? * Fırka-i naciye veya hak mezhep söyleminin kaynağı nedir? * Bir mezhebe bağlı olmaksızın dinimizi yaşayamaz mıyız? * Günümüzde Mu’tezile mezhebinin temsilcileri var mıdır? * Ehl-i Sünnet ismi altına […]Devamını oku »
 • İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdiyye Geleneği | Prof. Dr. Hülya Alper (ed.)

  İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdiyye Geleneği | Prof. Dr. Hülya Alper (ed.)

  Günümüzde İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdiyye kelâmına dair giderek artan bir ilginin varlığı dikkat çekmektedir. Ancak bu durum, Mâtürîdî’nin popülerleşmesi, tüketilmesi ve çağdaş kültüre göre yorumlanması gibi bir sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu bakımdan çağdaş dünyanın kalıplarına göre biçimlendiren bir Mâtürîdîlik yorumuna değil, onu kendinde var olduğu gibi anlamayı ve anlatmayı hedefleyen ayrıntılı incelemelere ihtiyaç duyulmaktadır. […]Devamını oku »
 • İnsan Nedir? İslam Düşüncesinde İnsan Tasavvurları | Prof. Dr. Ömer Türker, Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Halil Üçer (ed.)

  İnsan Nedir? İslam Düşüncesinde İnsan Tasavvurları | Prof. Dr. Ömer Türker, Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Halil Üçer (ed.)

  İnsanın verili bir anlamdan yoksun bir şekilde dünyaya geldiği ve gözlerini açtığı andan itibaren yüklendiği işlevler veya rollerle tanımlandığına ikna edildiğimiz andan beri, insandan bir şey beklemek giderek zorlaştı. Dahası bu türden beklentiler, daima özgürlük talepleriyle karşı karşıya getirildi. Bu kitap “Özgür bir insandan ne bekleyebiliriz?” sorusunun hâlâ anlamlı bir şekilde sorulabileceğine ilişkin güçlü bir […]Devamını oku »
 • Osmanlı Tezyinatı: Klasik Devir İstanbul Hanedan Türbeleri (1522-1604) | Prof. Dr. Aziz Doğanay

  Osmanlı Tezyinatı: Klasik Devir İstanbul Hanedan Türbeleri (1522-1604) | Prof. Dr. Aziz Doğanay

  Osmanlı Tezyinatı, tezyinatta kullanılan malzemeyle birlikte asıl tezyinatı meydana getiren nakışları da etraflıca inceleyerek, Osmanlı sanatının esasını anlama hususuna önemli katkılar sağlıyor; kültür iklimimizde bir boşluğu dolduruyor. Sanat tarihi sahasının uzmanlarından Dr. Aziz Doğanay; eserlerin mimari plastik ve tezyinat özelliklerini, malzemesi, tekniği ve bezemeleriyle birlikte sunan eseri Osmanlı Tezyinatı: Klasik Devir İstanbul Hanedan Türbeleri (1522-1604)’nde, […]Devamını oku »
 • Farabi’nin Önerme Anlayışı | Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı

  Farabi’nin Önerme Anlayışı | Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı

  Bu eserde, büyük bir filozof ve mantıkçı olan “Fârâbî” ’nin önerme anlayışı ayrıntılı bir şekilde incelenip ortaya konmuştur. Felsefe ve hikmetin İslam dünyasında yeniden inşa sürecinin başında kuşkusuz mantıkçılığıyla öne çıkan Muallim-i Sânî Fârâbî bulunmaktadır. Özellikle dil-mantık ilişkisine açıklık getirerek dil ilimlerinin gelişimine de katkı sağlamış olan Fârâbî, Aristoteles’in mantık külliyatı içinde, ‘kavl-i câzim’i yani […]Devamını oku »
 • Klasik İslam Eğitimcileri | Prof. Dr. Ahmet Koç (ed.)

  Klasik İslam Eğitimcileri | Prof. Dr. Ahmet Koç (ed.)

  İlk dönemlerde Hz. Peygamberin önderliğinde camide başlayan eğitim faaliyetleri, şartlara göre başta küttaplar, saraylar, edebiyat salonları, alimlerin evleri, kitapçı dükkanları, çöl ve badiyeler, kütüphaneler, medreseler ve mektepler olmak üzere her alana yayılmıştır. Bu faaliyetler neticesinde İslâm dünyası özellikle 9. Asırdan 16. Asrın sonlarına kadar ilim ve medeniyette altın çağlarını yaşamış, bu dönemde önemli alimler, filozoflar […]Devamını oku »
 • Klasik Arap Edebiyatından Bin Bir Beyit | Dr. Öğr. Üyesi Ali Benli

  Klasik Arap Edebiyatından Bin Bir Beyit | Dr. Öğr. Üyesi Ali Benli

  “Şiir, Arab’ın dîvânıdır.” Arap toplumu Cahiliye döneminden beri, maddî ve manevî kültürünü, yaşayışını, en ince duygularını büyük bir ustalıkla şiir kalıbına dökmüş ve bunu bir iftihar vesilesi saymış, tarih boyunca büyük şairler yetiştirmiştir. Bu zengin edebiyatın en güzel numuneleri olan şiirler, İslâm kültürünün bir parçası olarak Müslüman milletlerin edebiyatlarında ve hafızlarında kendilerine yer bulmuştur. Bu […]Devamını oku »
 • Kur’an Kılavuzu – Mutlak Gerçeğin Sesi | Prof. Dr. Murat Sülün

  Kur’an Kılavuzu – Mutlak Gerçeğin Sesi | Prof. Dr. Murat Sülün

  Kur’an-ı Kerim akıl, can, mal, namus ve din güvenliği, sorumluluk bilinci, kalite, çalışma, inceleme-araştırma, adalet, yardımlaşma ve mümin otoriteye itaat: emrin mahiyetini tartışmak yerine fiiliyata geçirme gibi evrensel ilkeleri uygulayan herkesi taşıdığı etikete; sahip olduğu isim ve sıfata bakmadan başarıya götüren bir rehberdir. Kutlu Sahabe neslinin, onun gösterdiği yolu izleyerek müthiş bir silkiniş gerçekleştirmesi ve […]Devamını oku »
 • Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kıraat İlmi | Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı

  Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kıraat İlmi | Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı

  Kıraat ilmine kaynaklık teşkil eden yedi harf ruhsatı hakkında bir icmadan bahsetmek mümkündür. Alimlerimiz, yedi harfi izah bağlamında çoğunlukla kıraat ihtilaflarını merkeze almışlar ve meseleyi bu ihtilaflar üzerinden yorumlamaya çalışmışlardır. Nüzul döneminde varlık kazanan kıraat ihtilafı, sahabe kanalıyla nüzul sonrası sürece de taşınmıştır. Bu kitap, nüzul döneminde varlık kazanan kıraat farklarının tarihî serencamına ilişkin safhalara […]Devamını oku »
 • Tasavvuf Psikolojisine Giriş | Prof.Dr. Ali Ayten & Dr. Öğr. Üyesi Sevde Düzgüner

  Tasavvuf Psikolojisine Giriş | Prof.Dr. Ali Ayten & Dr. Öğr. Üyesi Sevde Düzgüner

  Sufi psikolojisinde irade gösterip sufi yolunun yolcusu olacak kişiyi birbirini tamamlayan iki boyutlu bir süreç beklemektedir. Sufiler bu yolun iki boyutunu nefsin temizlenmesi (tezkiyetü’n nefs), ahlakın güzelleştirilmesi ve olgunlaştırılması (tehzibu’l ahlâk) olarak değerlendirir. Sufinin kendini geliştirme serüveni sadece kişinin kendinde başlayıp kendinde biten içsel bir farkındalık, uyanış ve aydınlanmadan ibaret değildir. Bilakis kendini gerçekleştirme ve […]Devamını oku »
 • Akıl ve Ahlak Aristoteles ve Farabi’de Ahlakın Kaynağı | Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra Özturan

  Akıl ve Ahlak Aristoteles ve Farabi’de Ahlakın Kaynağı | Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra Özturan

  Hayatımız boyunca, “Bu yaptığın hiç adil değil”, “Ali kötü bir insandır” gibi sayısız ahlâki yargılarda bulunuruz. Peki “iyi” ve “kötü”yü belirleyen temel şey nedir? Bir şeyi “iyi” yahut “kötü” yapan hangi ölçüttür ve bu ölçütü koyan kimdir? Akıl mı, Tanrı mı, tabiat mı, duygular mı? Bu sorular, insanlığın varoluşundan beri vardı ve varolmaya hep devam […]Devamını oku »
 • Tarihin Aynasında Dinler ve Mezhepler I Prof.Dr. İsmail Taşpınar

  Tarihin Aynasında Dinler ve Mezhepler I Prof.Dr. İsmail Taşpınar

  Dinler, insan hayatını düzenleyen ve onlara metafizik değerler yükleyen sistemlerdir. İnsanın yaratılış serüvenini ve varlık gayesini açıkladığı gibi, bu dünyadaki hayatına da anlam kazandırır. Eğitimden insan ilişkilerine, eğlence kültüründen tabiat anlayışına kadar, insana hayata dair derin bir kavrayış sahibi olmasını sağlar. Dinlerin coğrafi mekanlarla da özel ilişkileri vardır. Semavi alemle yakın irtibatı olduğuna inanılan Kudüs […]Devamını oku »
 • Milenyum Tarikatları Batıda Yeni Dini Akımlar I Prof.Dr. Ali Köse

  Milenyum Tarikatları Batıda Yeni Dini Akımlar I Prof.Dr. Ali Köse

  Jim Jones liderliğinde 918 Peoples Temple üyesi hep birlikte ölüme yürüdü. David Koresh’e inanan 80’in üzerinde Branch Davidian üyesi trajik bir şekilde ölümle buluştu. Avrupa ve Amerika kıtaları ortak bir trajediye mekân oldu ve güneşe tapan Solar Temple isimli kültün 74 üyesi, Kanada ve İsviçre’de aynı anda intihar etti. Bu kez sahnede Heaven’s Gate isimli […]Devamını oku »
 • Ulus Olmanın Kutsal Temeli: Sivil Din I Prof.Dr. Kemal Ataman

  Ulus Olmanın Kutsal Temeli: Sivil Din I Prof.Dr. Kemal Ataman

  “Sivil din, ilkel dinin modern versiyonu, folk dini, dini milliyetçilik, demokratik inanç, Protestan halk dindarlığı ve bir milletin aşkın evrensel dini gibi kavramlar yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Elinizdeki çalışma bu ve benzeri daha pek çok tanım ve teoriden hareketle sivil din tartışmalarına sosyolojik, siyasi ve teolojik bakış açılarıyla katkı sağlamayı amaçlamaktadır.” “…Amerikan dini tecrübesinin […]Devamını oku »
 • Semerkant Tarihi -Fethinden Sâmânîler’in Yıkılışına Kadar- I Doç.Dr. Osman Aydınlı

  Semerkant Tarihi -Fethinden Sâmânîler’in Yıkılışına Kadar- I Doç.Dr. Osman Aydınlı

  Semerkant, coğrafik ve stratejik konumu sebebiyle  kurulduğu tarihlerden itibaren büyük hükümdarların ele geçirmeye çalıştığı önemli bir şehir olmuştur. Önemli  ticarî yolların kavşağı, çeşitli dil, din, kültür ve mede-niyetlerin temas noktası olan Semerkant ve içinde bulunduğu Mâverâünnehir bölgesi, Türkler’i müslümanlarla yüz yüze getiren ve Türk tarihinin seyrini etkileyen en önemli coğrafya oldu. Semerkant bir asra yakın […]Devamını oku »